Jak probíhá dědické řízení a jak se stanovuje hodnota majetku?

10.05.2017

V případě úmrtí v rodině či někoho blízkého Vás čeká dědické řízení. Toto řízení je zahájeno po úmrtí každého člověka a rozděluje se v něm majetek a dluhy.

Můžu si vybrat notáře?

Dědické řízení po pozůstalém probíhá před soudem. Konkrétní soud je stanoven podle místní příslušnosti. Matriční úřad v obci, kde měl pozůstalý trvalé bydliště, informuje soud, který určí příslušného notáře. Notáře, nebo-li soudního komisaře si nemůžete vybrat sami. Z důvodu zachování nestrannosti a objektivity řízení Vám bude přidělen.

Zahájení dědického řízení

Notář zahájí dědické řízení tím, že předvolá osobu, která je seznámena s rodinnými a majetkovými poměry pozůstalého, na takzvané předběžné šetření. Tohoto šetření se nemusí zúčastnit všichni dědicové, stačí jen jeden. Zpravidla to bývá vypravitel pohřbu.

Předmětem tohoto prvního jednání je zjistit okruh dědiců a rozsah majetku zemřelého. Notář se bude ptát na rodinu pozůstalého, aby určil okruh možných zákonných dědiců, dále se bude ptát na majetek a také, jestli zemřelý nezanechal závěť či listinu o vydědění.

Jak probíhá dědické řízení?

Po prvním setkání si notář prověří všechny získané informace a bude zjišťovat další skutečnosti. V evidenci právních jednání pro případ smrti prověří, jestli zemřelý člověk sepsal závěť, dědickou smlouvu nebo listinu o vydědění u některého z notářů nebo zda je tato listina někde uložena. Dědice si prověří v centrální evidenci obyvatel. Nemovitý majetek zjistí prostřednictvím výpisu z katastru nemovitostí. Prozkoumá také pojišťovny a banky, aby zjistil zůstatky na všech účtech. Pokud je účet v bance vedený na jméno zemřelého, banka ho zablokuje a otevře, až když se vyřeší dědictví. Jakmile má notář kompletní informace o seznamu dědiců a rozsahu majetku a pohledávek, nařídí konečné jednání, které se obvykle koná přibližně měsíc až dva po předběžném šetření. Na toto jednání už notář předvolá všechny dědice.

Jak se stanoví hodnota majetku?

Na konečném jednání se vypracuje soupis majetku a dluhů zemřelého, jejich hodnota se oceňuje a vyčísluje ke dni úmrtí. Většinu movitého majetku, převážně vybavení domácnosti nebo osobní automobily, stačí ocenit souhlasným prohlášením dědiců. Co se týče stanovení hodnoty nemovitého majetku, podle dnes platné legislativy není v tomto případě nutný znalecký posudek od soudního znalce. Pro určení hodnoty nemovitosti v dědickém řízení vám postačí expertní odhad ceny obvyklé, který pro vás může vytvořit kvalifikovaná realitní kancelář. Za zlomek ceny, kterou zaplatíte soudnímu znalci, pro vás realitní kancelář připraví tržní odhad ceny obvyklé předmětné nemovitosti.

Konečné jednání s notářem

Dědicové před notářem uzavřou dědickou dohodu o vypořádání dědictví. Jakmile se dědicové dohodnou, vydá notář usnesení o schválení dohody o dědictví. Podle ní se následně bude pozůstalost mezi dědice rozdělovat. Když se ale dědicové nedohodnou, co komu připadne, bude vydáno usnesení, podle kterého bude dědictví rozděleno podle zákonných podílů jednotlivých dědiců - pokud je tedy obsahem dědictví osobní automobil a byt, budete mít na obojím podíl velký podle toho, jak velká část dědictví vám podle zákona nebo závěti připadá.

Budu platit nějakou daň?

Daň dědická, týkající se nejen daně dědické, ale i daně darovací a daně z převodu nemovitostí, byla v roce 2014 zrušena. Dědictví je tak vnímáno jako bezúplatné nabytí a je zcela osvobozeno od daně z příjmů. Díky tomu nabyvatelé dědictví žádnou daň platit nemusí. Notáři však musíte za jeho služby zaplatit. Odměna notáře je stanovená vyhláškou Ministerstva spravedlnosti a odvíjí se od hodnoty dědictví.


Potřebujete odhad nemovitosti pro dědické řízení?

Jste účastníkem dědického řízení a potřebujete notáři dodat cenu obvyklou předmětné nemovitosti? Vypracuji Vám odhad tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení. Této činnosti se dlouhodobě věnuji a díky tomu mám navázanou spolupráci s řadou notářských kanceláří.

Cena 
500 Kč

Ing. Petr Čírtek

+ 420 723 473 357
cirtek@svobodapartneri.cz